Home / Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

LEEZZA is gevestigd op 

 

FOKKERSTRAAT 11 unit 8

2811 EN REEUWIJK

 

Mobiel: +31 (0) 6 52355806

 

Bank: Rabobank Groep  

IBAN:NL18RABO01390.75.518 

BIC: RABONL2U

 

Geregistreerd bij de Rotterdamse Kamer van Koophandel onder nummer 34308106, 

 

BTW-nummer: NL 0711 53 895 B01. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koop- en verkoopovereenkomsten die zijn aangegaan door LEEZZA en haar klanten via de website ‘www.leezza.com’. Bij bestelling nemen wij aan dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze algemene voorwaarden en de toepasbaarheid ervan op de overeenkomst die u aangaat met LEEZZA.


Overeenkomst
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LEEZZA. LEEZZA is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LEEZZA dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u mee.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hebt voldaan aan al hetgeen op grond van enige overeenkomst door u verschuldigd is aan LEEZZA. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 

Prijzen en informatie op de website De prijzen die worden vermeld op de website zijn inclusief BTW en verzendkosten. Bij eventuele levering buiten de Europese Unie zijn alle douaneheffingen of invoerrechten en/of lokale belastingen voor rekening van de klant. Deze zijn niet inbegrepen bij de prijs. De prijzen kunnen op elk moment veranderen. Veranderingen in prijzen zijn niet meer van invloed op het verschuldigde bedrag bij een reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst die is bevestigd door LEEZZA door middel van een e-mail. Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. met de grootste zorg op de website is geplaatst, kan LEEZZA de nauwkeurigheid ervan niet garanderen. LEEZZA is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website. Bepaalde links op de website geven toegang tot sites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derden. LEEZZA heeft geen controle over deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan.

Betaling: Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van uw rekening wanneer uw bestelling is geaccepteerd door LEEZZA. U kunt betalen d.m.v.:
- iDEAL 
- Overboeking per bank of giro naar rekening Rabobank groep  NL18RABO01390.75.518 LEEZZA Gouda.
Alle betaalmethoden hebben hun eigen voorwaarden

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LEEZZA kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LEEZZA in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LEEZZA gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Verzendkosten

Alle prijzen van de artikelen op de webshop van LEEZZA zijn inclusief verzendkosten en inclusief 21% BTW. Bij bestellingen vanuit het buitenland zal LEEZZA in contact treden met de koper m.b.t. informatie omtrent de extra bezorgkosten.

 

Bestelling

Bestellingen die voor 16.00 uur bij LEEZZA binnen zijn, worden in principe dezelfde werkdag verwerkt. Dit geldt voor bestellingen geplaatst op maandag t/m vrijdag. Bestellingen geplaatst in het weekend, worden op maandag verwerkt. Mochten zich technische storingen voordoen, dan is er sprake van overmacht. De bestelling zal dan de eerstvolgende werkdag worden verwerkt.
Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt LEEZZA contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U heeft in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Levering

Artikelen worden verzonden via my parcel www.post.nl  zodra LEEZZA de betaling ontvangen heeft. Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform post nl. Neem voor bestellingen naar het buitenland eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan welke artikelen u wilt bestellen (i.v.m. het gewicht van het pakket en de verzendkosten).
De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van uw betaling.

Alle artikelen die aangeboden worden op onze website kunnen in principe gewoon bij u door de brievenbus. In sommige gevallen is dat wellicht niet mogelijk . Dan wordt de levering als pakket verzonden. Indien u niet thuis bent als een pakket bij u wordt aangeboden, krijgt u in alle gevallen de gelegenheid dit op te halen bij een vestiging van TNT Post bij u in de buurt. Veelal wordt het pakket de volgende werkdag eerst opnieuw bij u aangeboden.

De door LEEZZA opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt ben u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door ons worden teruggestort.

Vervoersrisico
Het vervoersrisico (schade en vermissing) ligt primair bij LEEZZA. Aangezien de vervoersbetrouwbaarheid van TNT Post zeer hoog is (99,9%), komen vermissingen zelden voor. Het verdient echter - vooral bij hogere bestelbedragen - uitdrukkelijk aanbeveling, om gebruik van aanvullende diensten te maken, zoals aantekenen en/of verzekerd vervoer. Hiervoor worden extra kosten berekend. De hoogte van de extra kosten kunt u bij ons navragen op nalezen op de website van TNT post. Bij zoekraken van een pakketzending wordt door LEEZZA altijd een onderzoek van vermissing aangevraagd bij TNT Post. TNT Post onderzoekt en rapporteert middels brief; de uitslag van het onderzoek wordt door ons aan u voorgelegd. Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek en de vergoeding van TNT Post wordt al dan niet gehele of gedeeltelijke restitutie van het door u reeds betaalde bedrag verleend. Een en ander gaat altijd in goed overleg en tot op heden zijn er geen problemen geweest. Als een pakket echt is zoekgeraakt en definitief vermist, dan dient u zelf verhaal te halen bij TNT Post. Wij zullen er alles aan doen om u hierbij te helpen. 

 

Aansprakelijkheid

LEEZZA’s aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. LEEZZA is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade. Alle producten die in het assortiment van LEEZZA zijn opgenomen, voldoen aan de eisen waaraan modeartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kunt u zich altijd tot LEEZZA wenden. LEEZZA doet er alles aan om de afbeeldingen van de producten zo werkelijkheidsgetrouw als mogelijk af te beelden. U dient echter rekening te houden met geringe kleurafwijkingen van de afgebeelde producten. Dergelijke afwijkingen geven echter u niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde product te weigeren, aanpassingen van uw verplichtingen of enigerlei vergoeding van LEEZZA te verlangen. Wij stellen ons nimmer aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan doe het gebruik van de door ons geleverde artikelen, ongeacht hoe de schade is ontstaan.  

 

Van toepassing zijnde de wetgeving en forum

Alle overeenkomsten worden gesloten in het Nederlands. De Nederlandse wetten zijn hierbij van toepassing. Een eventueel geschil met betrekking tot een koop- en verkoopovereenkomst waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt uitsluitend voor de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam gebracht, tenzij LEEZZA ervoor kiest dit geschil voor de bevoegde rechtbank in de woonplaats van de koper te brengen.

 

Klachten
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de koopovereenkomst beantwoorden. Indien dit volgens u niet het geval is, brengt u LEEZZA daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering. Doe dit schriftelijk of per e-mail, en geef een duidelijke omschrijving waarom de levering niet aan uw verwachting voldoet.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft LEEZZA de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij transport, of maak een notitie op de aftekenlijst van de chauffeur. Wij controleren elk artikel en iedere zending voor deze bij ons de deur uitgaat. Stelt u toch schade vast aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Indien mogelijk vragen we u ons een foto te emailen en daarbij een duidelijke omschrijving te geven van het beschadigde artikel of zending. Gooi nooit de postverpakking weg voordat u heeft vastgesteld dat de zending in goede staat is. Neem altijd contact op wanneer u een zending retour stuurt.


Retourzendingen Bedenktijd

Indien u niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering. LEEZZA zal iedere klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.
Tevens ben u als klant gerechtigd, binnen 14 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan LEEZZA retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door u reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij LEEZZA worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. 

De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail  aan LEEZZA kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Verzendkosten bij retourneren kunnen niet bij LEEZZA worden geclaimd. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Wij raden u aan de retourzending aangetekend te versturen. LEEZZA is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte (post-)zendingen. Indien u binnen deze gestelde periode het artikel niet heeft teruggezonden, is de koop gesloten. Retourzendingen na deze periode zullen dan ook door LEEZZA niet meer worden geaccepteerd. Een retourzending dien verstuurd te worden naar LEEZZA, Zeugstraat 66, 2801 JD GOUDA onder vermelding van het order- en of factuurnummer en uw bank- of girorekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

LEEZZA behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd door schuld anders dan door LEEZZA of de leverancier van het artikel. Artikelen in de 'aanbieding' en in ' de uitverkoop' mogen niet geruild of geretourneerd worden. Garantie, in dien van toepassing, vervalt echter niet.

 

Vragen/opmerkingen
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de door u gekochte artikelen, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons hierover per e-mail  leezza@upcmail.nl  te berichten. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Privacy

LEEZZA respecteert uw privacy. de informatie die door u wordt verstrekt via de website wordt uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om u te informeren over LEEZZA en haar producten.